Suç nedir?

Toplumsal düzeni bozan ve kanunların tarif ettiği cezalarla cezalandırdığı, insanlar tarafından meydana getirilen eylemlerdir. Türk Ceza Kanunu'na göre suçlar, bunlara verilecek cezalara göre «cürüm» veya «kabahat» adını alırlar. Ölüm, ağır hapis, müebbet (hayat boyunca) hapis, hapis, sürgün ve ağır para cezasını gerektiren suçlara «cürüm» denir. Hafif hapis, hafif para cezası, belli bir meslek veya sanattan yasaklanmayı gerektiren suçlara da «kabahat» denir. Ceza Kanunu'muzda yer alan cezalar bunlardan İbarettir. Bu cezaların uygulanmasını da savcı sağlar.

Bilindiği gibi hukuk; toplum halinde yaşayan insanların davranışlarını düzenleyen disiplinlerden birisi ve de en önemlisidir. İnsan tabiatı ve bencilliği, hukuk düzeni olmadan birlikte yaşanabilmesine olanak vermez. Bu nedenle toplu olarak yaşanılan yerlerde, bir düzen bir disiplin kurulması zorunludur. Toplum halinde yaşayan insanların toplum düzenini bozan davranışları değişik nitelikler gösterir. Hukuk koyduğu kurallarla bu düzeni kurar ve korur.

Suçun tarifi muhtelif hukukçular tarafından şekil, maddi ve sosyal bakımlardan olmak üzere çeşitli şekillerde tarif edilmiştir. Suç bir tarife göre, toplumun huzur ve sükununu bozdukları için yapılmaları yasak edilmiş ire işlenmeleri halinde cezayı müeyyide maruz bulunan fiillere denilmektedir. Başka bir tarife göre ise suç; halkın güvenliğini korumak için devletçe neşir ve ilan edilen ve ceza tehdidini havi olan bir konunun, sorumlu bir şahıs tarafından icrai ve ihmali olabilen harici bir hareketle ve bir veya vazifeyi müstenit olmayarak ihlal edilmesidir.

Suçun unsurları

Suçun unsurları denildiğinde, bir fiilin suç sayılabilmesi için bulunması gerekli unsurlar anlaşılmaktadır. Bu unsurlar bir arada bulunmadıkça bir fiili suç olarak nitelendirmek mümkün değildir. Biz yapacağımız incelemede suçun unsurları olan hareket unsuru, tipiklik unsuru, hukuka aykırılık unsuru, kusur unsuru üzerinde duracağız.

Hareket unsuru

Her suçta bulanan ve bulunması gerekli unsurlardan birincisi, her suçun iradi bir davranışın sonucu olmasıdır. Davranışın iradi olmasından maksat, kişinin bilinçli bir şekilde ruhsal ve fiziki bir hareket haline getirebilmesidir. Kişinin düşünce alemi zihninde kaldığı sürece bu istekler Ceza Hukuku sahası dışındadır. Yani, hareket olmadan bir suçun varlığından söz edilemez. Hareket icrai olmalıdır. Ancak hukuk düzeninin kişiden beklediğinin yapılmamış olması, yani başka bir deyişle ihmal de hareket kavramı içinde düşünülmelidir.

Tipiklik unsuru

Suçtan söz edebilmek için, bir suçun incelenmesinde,önce hareketin varlığı tespit edilmelidir. Yapılan bu tespitten sonra,hareketin suç tipine, yani (hareketin) suçun kanundaki tarife uyup uymadığı araştırılacaktır. Mesela, adam öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık suç tipleri kanunda belirtilmiş ve bir tarifi de verilmiştir. Yapılacak araştırma hareketin bu suç tiplerine uygun olup olmadığının tespiti olacaktır.

Uygunluk bulunduğu taktirde suç tipinin bu hareketle ihlal edilmiş olduğundan söz edilebilecektir. Kanunda belirtilmiş bulunan, suç tipine uygun hareket etmemiş olan kişinin cezalandırılmasına, suçta kanunilik ilkesi engel olmaktadır. Türk Ceza Kanunu'nun 1. maddesinde de bu husus hükme bağlanmıştır. Buna göre; "Kanunun sarih olarak suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez."

Kanunda yazılı cezalardan başka bir ceza ile de kimse cezalandırılamaz. Yani kanunda mevcut suç tiplerinden herhangi birisine uygun olmayan, suç tarifini ihlal etmeyen hareket Ceza Hukuku dışında kalır. Suç tipleri incelendiğinde bu tiplerin objektif ve sübjektif unsurlardan meydana geldiği görülmektedir. Diğer bir ifade ile bu tipler yalnız dış alemde meydana gelen değişikliklere göre belirtilmemiş, failin sübjektif durumda bu suç tiplerinde gösterilmiştir. Bir suçun mevcut olup olmadığını incelerken yapılacak ilk işlem, failin hareketinin suç tipinde gösterilmiş bulunan maddi unsurların gerçekleştirilmiş olup olmadığının tespiti olacaktır.

Bu tespit duyularımız aracılığı ile dış alemdeki etkilerinin göz önünde bulundurulması sonucunda gerçekleşir ve anlaşılır. Failin tasavvurları, saik amacı kısaca iç alemi, yapılan bu araştırmada gözönünde bulundurulmaz. Yani önce hareketin suç tipindeki maddi unsurları ihlal etmiş olup olmadığı araştırılır. Görülüyor ki tipiklik kavramı ile suç tipinde mevcut maddi bünyeli unsurlar kastedilmektedir.

Mesela, kanunda hırsızlık suçu tarif edilirken "Her kim diğerinin taşınabilir malını bulunduğu yerden alması" suçu oluşturmakta yeterli olacak faildeki ve bu maldan faydalan maksadı faile ait sübjektif bir nitelik olup, tipikliğin dışındadır ve inceleneceği yer kusurluluktur. Tipiklik, suçun unsurlarından birisi olduğu ve bu görevi gerçekleştirebilmesi için her suçta mevcut maddi unsurları gösteren, soyut bir nitelik taşıdığı kabul edilmektedir. Bu nedenle tipikliğin yalnız objektif nitelikteki suç unsurlarından oluştuğu görülür.

Hukuka aykırılık unsuru

Bu hareketin varlığı ve bunun suç tipikliğini ihlal etmiş olması veya tipikliğe uygunluğu fiilin suç olarak kabulüne ve hukuka aykırılığını belirtmesi bakımından konu olarak yeterlidir.

a) Bir suç tipi ihlal edildiği ve hukuka aykırılık ortaya çıktığında hukukun çeşitli kaynaklan bu suç tipinin ihlal edilebilmesine izin vermiş,imkan tanımış veya kişiye bir görev olarak bu yüklenmiş olabilir. Mesela, saldırıya uğrayan meşru müdafaa içinde saldırganı öldürdüğü taktirde, adam öldürme suç tipi gerçekleştiği halde, faili cezalandırmamaktayız; zira, kanun bu fiile izin vererek hukuka uygunluk sebebi kabul etmiştir.

b) Bazı suç tipleri içinde "haksız olarak" veya "hukuka aykırı olarak" şeklinde deyimler yer almaktadır. Bu durumda hareket suç tipini ihlal etse dahi, bu hareketin haksız veya hukuka aykırı olduğu tespit edilemeden bir sonuca varılamaz.

c) Nihayeti mal suretiyle icra suçlarında, ihmalin bir netice meydana getirip failin cezalandırılabilmesi için onaya çıkan neticeye engel olma hukuki yükümlülüğünün tespiti gerekir.

Görülüyor ki suç tipinin ihlali, hukuka aykırılığın bir karinesi ise de yukarıda açıkladığımız üç hal bu karineyi bertaraf edebilmekte, belirtilen bu hallerin bulunmaması durumunda ihlal hukuka aykırılığın kat'i karinesini oluşturmaktadır.

Sözlükte "suç" ne demek?

1. Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış.
2. Yasalara aykırı davranış, cürüm.

Suç kelimesinin ingilizcesi

[suc (m) ] n. juice; sap (Botany)
n. fault, offence [Brit.], offense, guilt, crime, sin, wrong, blame, caper, criminality, culpability, delict, delinquency, error, felony, irregularity, Job, misdeed, misdemeanor, misdemeanour [Brit.], rap, transgression

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç